“Freshmen Day” กิจกรรมรับน้องนักศึกษาชั้นปีที่ 1

กิจกรรมรับน้องช่วงเช้า ละลายพฤติกรรมโดยพี่ๆสันทนาการ

ท่านประธาน และคณาจารย์หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ พบปะกับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และกล่าวแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคน ที่เข้ามาร่วมเป็นครอบครัว Inter Biz ด้วยกัน

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment