โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus เป็นการโครงการต่อเนื่องปีที่ 2 ตามนโยบายของธนาคารออมสิน จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุม 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการโดยใช้ความรู้ความสามารถด้านการเรียนการสอนผ่านกระบวนการขับเคลื่อนนักศึกษาให้นำความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง และการส่งเสริมศักยภาพด้านการบริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มองค์กรชุมชนให้สามารถสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันและนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนแนวคิด ไทยแลนด์ 4.0

Blog Attachment

Leave us a Comment