Menu
Categories
มคอ.3 ปีการศึกษา 2558
April 16, 2019 Uncategorized

• ปีการศึกษาที่ 2558 เทอม 1 

วิชา  มคอ.3
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  มคอ.3 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 58-1
เทคโนโลยีสารสนเทศ มคอ.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 58-1
หลักการตลาด มคอ.3 หลักการตลาด 58-1
หลักเศรษฐศาสตร์ มคอ.3 หลักเศรษฐศาสตร์ 58-1
องค์การและการจัดการ  มคอ.3 อ.ค์การและการจัดการ 58-1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มคอ.3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 58-1

• ปีการศึกษาที่ 2558 เทอม 2 

วิชา มคอ.3
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน มคอ-3-ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน-2-58
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 58-2-มคอ.3-การจัดการทรัพยากรมนุษย์-IB
การเงินธุรกิจ 3632103-มคอ.3-การเงินธุรกิจ-2-58
มุนษย์กับสิ่งแวดล้อม มคอ.3-มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม-2-58
จริยศาสตร์ มคอ.3-วิชาจริยศาสตร์-2-58
หลักการบัญชี มคอ.3-วิชาหลักการบัญชี-2-2558-v.1

 

Leave a Reply
*