มคอ.3 ปีการศึกษา 2563

มคอ.3 ปีการศึกษา 2563 เทอมที่ 1 

วิชา   มคอ.3 (สามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์ได้ในช่องนี้)
โครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง มคอ.3 1551137
ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง มคอ.3 1553111
กฎหมายธุรกิจ มคอ.3 2562302
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ มคอ.3 3601601
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มคอ.3 3652113
ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น มคอ.3 3681101
การจัดการระหว่างประเทศ มคอ.3 3682101
การจัดการนำเข้าและส่งออก มคอ.3 3683024
ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์โลก มคอ.3 3683103
การจัดการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว มคอ.3 3683207
สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ มคอ.3 3683901
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มคอ.3 3692101
การบัญชีเพื่อการจัดการ มคอ.3 3824301
Blog Attachment

Leave us a Comment