ขอเชิญชวนท่านอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาธุรกิจระหว่างประเทศทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม ” ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบ TOEIC “

ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08:00 – 12:30 น.
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย คุณศรัณรักษ์ สุขศรี

Blog Attachment

Leave us a Comment