ตัวแทนออกของ (Shipping) รุ่น 1

กำหนดการเสวนาและการอภิปรายเชิงวิชาการ
โครงการ “พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามศาสตร์วิทยาการจัดการ”
กิจกรรมที่ 7 พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30–16.30 น.
ณ ห้อง 32404 อาคาร 32 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


Leave us a Comment