มคอ.3 ปีการศึกษา 2562

มคอ.3 ปีการศึกษา 2562 เทอมที่ 1 

วิชา มคอ.3 (สามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์ได้ในช่องนี้)
โครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง TQF3 1551137
ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง TQF3 1553110
กฎหมายธุรกิจ TQF3 2562302
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ TQF3 3601601
หลักการตลาด TQF3 3642101
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ TQF3 3652113
องค์การและการจัดการ TQF3 3661101
ธุรกิจระหว่างประเทศ TQF3 3681101
การจัดการระหว่างประเทศ TQF3 3682101
ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์โลก TQF3 3683201
การจัดการนำเข้าและส่งออก TQF3 3683204
การจัดการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว TQF3 3683207
สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ TQF3 3683901
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ TQF3 3692101
หลักการบัญชี TQF3 3822104
การบัญชีเพื่อการจัดการ TQF3 3824301

มคอ.3 ปีการศึกษา 2562 เทอมที่ 1 

วิชา มคอ.3 (สามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์ได้ในช่องนี้)
ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าและการธนาคาร TQF 3. 1553625
การจัดการเชิงกลยุทธ์ TQF 3. 3604201
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ TQF 3. 3622401
การเงินธุรกิจ TQF 3. 3632103
การจัดการการเงินระหว่างประเทศ TQF 3. 3633101
การจัดการการปฏิบัติการ TQF 3. 3663102
กฎหมายระหว่างประเทศ TQF 3. 3682102
การจัดการข้ามวัฒนธรรม TQF 3. 3682202
การตลาดระหว่างประเทศ TQF 3. 3682203
ตัวแทนออกของมาตรฐาน TQF 3. 3683202
การดำเนินงานและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน TQF 3. 3683203
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจระหว่างประเทศ TQF 3. 3684802
หลักเศรษฐศาสตร์ TQF 3. 3691101
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ TQF3. 3693301
Blog Attachment

Leave us a Comment