ภาพบรรยากาศอบรมครั้งที่1 18/03/59

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้มีการจัดโครงการอบรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้กับนักศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในสายที่เราได้ศึกษาอยู่โดยวิทยากรจากภายนอก ได้แก่ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร (ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท อะมิโก้) และคุณกฤษ แจ้งจรัส (เจ้าของและ CEO บริษัท MYR COSMETIC SOLUTIONS) และคุณ ศกร ทวีสิน (ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจ TRUEFITT & HILL) ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 404 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Leave us a Comment