มคอ.3 ปีการศึกษา 2561

มคอ.3 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

วิชา มคอ.3 
ภาษาอังกฤษส าหรับการค้าและการธนาคาร TQF.3_1553625 International Law English for
การจัดการเชิงกลยุทธ์ TQF.3_3604201 Strategic Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ TQF.3_3622401 Human Resoruce Management (IB )
การเงินธุรกิจ TQF.3_3632103 Finance Business
การจัดการการเงินระหว่างประเทศ TQF.3_3633101 InterFinance
การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ TQF.3_3653501 Electronic Business Management
การจัดการการปฏิบัติการ TQF.3_3663102 Operations ManagementR2
กฎหมายระหว่างประเทศ TQF.3_3682102 International Low
การจัดการข้ามวัฒนธรรม TQf.3_3682202 Cross – Cultural mangment
การตลาดระหว่างประเทศ TQF.3_3682203 International Marketing v2
ตัวแทนออกของมาตรฐาน TQF.3_3683202 Standard Customs Broker
การดำเนินงานและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน TQF.3_3683203 Operations and Supply Chain ManagementR1
หลักเศรษฐศาสตร์ TQF.3_3691101 Principles of Economics
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ TQF.3_3693301_Quantitative Analysis & Business Statistics_2-61_A1
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจระหว่างประเทศ TQF.4_3684802. International Business Internship

Leave us a Comment