มคอ.3 ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2560 เทอม 1 

วิชา มคอ.3 
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ TQF.3_1500119_ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อสะท้อนคิด TQF.3_1500121_ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด
ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าและการธนาคาร TQF.3_1553625_ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าและการธนาคาร
การจัดการเชิงกลยุทธ์ TQF.3_3604201_การจัดการเชิงกลยุทธ์
การเงินธุรกิจ TQF.3_3632103_การเงินธุรกิจ
การจัดการการเงินระหว่างประเทศ TQF.3_3633101_การจัดการเงินระหว่างประเทศ
การจัดการปฎิบัติการ TQF.3_3663102_การจัดการปฎิบัติการ
กฎหมายระหว่างประเทศ TQF.3_3682102_กฎหมายระหว่างประเทศ
การจัดการข้ามวัฒนธรรม TQF.3_3682202_การจัดการข้ามวัฒนธรรม
การตลาดระหว่างประเทศ TQF.3_3682203_การตลาดระหว่างประเทศ
ตัวแทนออกของมาตรฐาน TQF.3_3683202_ตัวแทนออกของมาตรฐาน
การดำเนินงานและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน TQF.3_3683203_การดำเนินงานและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน
หลักเศรษฐศาสตร์ TQF.3_3691101_หลักเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ TQF.3_3693301_การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ TQF.3-3622401-การจัดการทรัพยากรมนุษย์

Leave us a Comment