มคอ.3 ปีการศึกษา 2559

• ปีการศึกษา 2559 เทอม 1

วิชา มคอ.3
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Tqf.3_1500110 ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Tqf.3_1500115 อังกฤษเชิงวิชาการ 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Tqf.3_ 1500117 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต Tqf.3_2000105 สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 
กฎหมายธุรกิจ Tqf.3_2562302 กฏหมายธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Tqf.3_3601601 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 
หลักการตลาด Tqf.3_3642101 หลักการตลาด 
องค์การและการจัดการ Tqf.3_3661101 องค์การและการจัดการ 
ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้ Tqf.3_3681101 -ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น 
หลักเศรษฐศาสตร์ Tqf.3_3691101 -หลักเศรษฐศาสตร์ 
การคิดและการตัดสินใจ Tqf.3_4000110 การคิดและการตัดสินใจ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ Tqf.3_ 4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ

• ปีการศึกษา 2559 เทอม 2

วิชา มคอ.3
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Tqf.3_1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
จริยศาสตร์ Tqf.3_1500116 จริยศาสตร์_
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม Tqf.3 _2500107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
เหตุการณ์โลกร่วมสมัย Tqf.3_2500115-เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Tqf.3_3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การเงินธุรกิจ Tqf.3_3632103 การเงินธุรกิจ
การจัดการการปฎิบัติการ Tqf.3_3663102 การจัดการการปฏิบัติการ
วัฒนธรรมข้ามชาติ Tqf.3_3682202 วัฒนธรรมข้ามชาติ
การตลาดระหว่างประเทศ Tqf.3_3682203 การตลาดระหว่างประเทศ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติ Tqf.3_3693301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติ
หลักการบัญชี Tqf.3_3822104 รายวิชาหลักการบัญชี
กฏหมายระหว่างประเทศ Tqf.3_กฎหมายระหว่างประเทศ

 

Leave us a Comment